Organizasyon Geliştirme Eğitimleri

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Bu eğitim programında aile şirketlerinin uzun vadeli bir yaşam sürdürebilmeleri için neler yapılması gerektiği anlatılmakta ve örneklerle gösterilmektedir.

Eğitimin Bölümleri

ÖN HAZIRLIK

1. Neden kurumsallaştırma ?

2. Değişim ve dönüşüm'ün etkileri

3. Aile şirketlerinin yapıları

4. Duyguların yönetiminin önemi

5. Kurucu "Patron" ların durumu

6. Yönetici ve şirket

a. Aile için ne ifade eder ?

b. Yönetici için şirket nedir ?

c. Yöneticilerden beklentiler ?

d. Nasıl bir yönetici seçmeliyiz ?

e. Değişim ve yönetici

7. Aile anayasası nedir nasıl oluşturulur ?


UYGULAMAYA GEÇİŞ

8. Durum tespiti çalışmaları ?

9. Yönetim ve Denetim mekanizmaları nasıl oluşturulmalıdır ?

10. Değerlerin tespiti ve oluşturulması nasıl yapılır ?

11. Hedef ve görevlerin tespiti ile oluşturulması

12. Organizasyon yapısının incelenmesi ve oluşturulması

- İş Analizleri

- İş akış şemaları

- Görev tarifleri

- Yetkinlik tespitleri

- Sinerjik ekip yapısının kurulması

- Prosedür ve yönetmeliklerin yazılması

- Yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi

- Tabloların oluşturulması


SİSTEMİN YAŞAM ALIŞKANLIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

13. İnsan ve davranışlar

14. Çatışmaya kısa bir bakış.

15. "Sahiplenme" ne zaman başlar nerede biter.

16. Sistemler ve kontrol süreçleri

- Sistem sorumluları

- Kontrol süreçleri

- Kontrol yapanların kontrolü


GENEL BİLGİLER

1. Eğitim özetinde verilen her bilgi için örnek çalışmalar katılımcılarla birlikte

yapılacaktır.

a. İş analiz formaları ve kullanımı

b. Görev tanımları hazırlanması

c. Yetkinlik tespitleri

d. Performans değerlendirme sisteminin oluşturulma örnekleri

e. İş akış şemalarının oluşturulması

Sermaye sahipleri ve yakınları ile aile şirketlerinin üst düzey yöneticileri
 
 
ABSOLUTE Eğitim Danışmanlık www.absolute.gen.tr

Uyuşmazlık (Çatışma) Yönetimi

İş yerinde yaşanan, etkinliği ve verimliliği olumsuz yönde etkileyen kişilerarası çatışmaların temel nedenlerine inerek kişisel farkındalık yaratmak, çatışma çözümüne yönelik pratik ve bilimsel araçların kullanımını sağlayarak firma içerisinde kalıcı ve etkin çözümlere ulaşılmasına yardımcı olmaktır.

Tüm yönetici ve çalışanlar.
1 gün
 
Konsept www.konseptdanismanlik.com

Toplantı Yönetimi

Zamanı iyi kullanmayı öğrenen bireylerin oluşturduğu takımın gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında yapılacak toplantıların daha iyi yönetilebilmeleri için tasarlanan bu programda, toplantılar sırasında kullanılan yöntemler sorgulanarak özellikle gelişen teknoloji paralelinde, aynı anda farklı mekanlarda bulunan katılımcılarla bile gerçekleştirilebilecek toplantı çözüm öneri ve tekniklerinin paylaşıldığı bir ortak platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Yöneticiler, Yönetici adayları
 
 
ABSOLUTE Eğitim Danışmanlık www.absolute.gen.tr

Öğrenen Organizasyon

· Öğrenme kavramı

· Kurumsal öğrenme kavramı

· Öğrenmenin önündeki engeller

· Kurumsal gelişim süreci

· Kurum Kültürü Kavramı
- Misyon

- Vizyon

- Değerler

- Farklılıklar
· Öğrenen organizasyonun özellikler

· Öğrenen organizasyon oluşturma süreci

· Lider - Yönetici özellikleri

· Öğrenen organizasyonlarda lider ve çalışanların sorumlulukları

 
 
Kurumsal öğrenme ve kurumsal gelişim kavramları konularında bilinç sağlayarak, kurumun hedefleri doğrultusunda bütün çalışanların üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, öğrenen organizasyon oluşturma yolunda beceriler kazanmalarının sağlanması
ABSOLUTE Eğitim Danışmanlık www.absolute.gen.tr

Yeniden Yapılanma

· Doğru Yönün Saptanması

· Liderin Rolü

· Liderlik Sistemleri

· Misyon

· Vizyon

· SWOT Analizi

· Stratejik Yönetim ve Strateji Tespiti

· Kurumsal Hedefler ve Performans Göstergeleri

· Kurumsal Eylem Planları

· Organizasyon

· Organizasyon Nedir ?

· Yeniden Yapılanmanın Hedefleri

· Organizasyonel Yapılanmanın Kapsamı

· Yönetim Piramidi-Yetki/Sorumluluk Katmanları

· Organizasyon Şeması

· Organizasyon Tipleri

· Strateji ve Kurumsal Hedeflerle Uyumlu Müşteri Merkezli Organizasyon Yapısının Oluşturulması

· Değişim Yönetimi

· Riskler

· Dirençler

Üst ve orta düzey yöneticiler
 
Bu eğitim, katılımcılara bir organizasyonun yeniden yapılanmasını gerçekleştirmek için kullanılabilecek araç ve metotları aktarmak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar, bir organizasyonun yeniden yapılanmasının nasıl gerçekleştirilebileceğini, kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında yeniden yapılanma araçlarını nasıl kullanacaklarını, kurumsal değişim sürecini organizasyonun kabullenmesini nasıl sağlayacaklarını öğreneceklerdir
ABSOLUTE Eğitim Danışmanlık www.absolute.gen.tr